ვადიანი ანაბარი

თქვენს თანხას, რომელიც თქვენივე არჩეული ვადით , დაერიცხება ყველაზე მაღალი გარანტირებული პროცენტი. პროცენტის მიღება კი შესაძლებელია, როგორც ვადის ბოლოს, ასევე ყოველთვიურად,

პირობები
star
ანაბრის ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება უფასოა;
star
მინიმალური შენატანი: 1000₾/$/£;
star
ვადიან ანაბარზე თანხის დამატება შეუძლებელია.
star
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი - ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი

ტარიფები:

 • ანგარიშის გახსნა უფასო; 
 • თანხის განაღდების საკომისიო ლარში: ანაბრის თანხის 0,2 % 
 • თანხის განაღდების საკომისიო უცხოურ ვალუტაში: ანაბრის თანხის 0,6 %
საპროცენტო განაკვეთები ლარის ვალუტაში keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

3-5 თვე

წლიური

9.55%

9.45%

ეფექტური

9.9%-დან

9.87%-დან

6-8 თვე

წლიური

9.9%

9.7%

ეფექტური

10.14%-დან

10.14%-დან

9-11 თვე

წლიური

10%

9.65%

ეფექტური

10.12%-დან

10.09%-დან

12 თვე

წლიური

10.05%

9.60%

ეფექტური

10.05%-დან

10.03%-დან

13-14 თვე

წლიური

10.05%

9.60%

ეფექტური

10.01%-დან

10.03%-დან

15-17 თვე

წლიური

10.15%

9.60%

ეფექტური

10.03%-დან

10.03%-დან

18-20 თვე

წლიური

10.25%

9.60%

ეფექტური

10 %-დან

10.03%-დან

21-23 თვე

წლიური

10.30%

9.50%

ეფექტური

9.93%-დან

9.92%-დან

24 თვე

წლიური

10.35%

9.45%

ეფექტური

9.86%-დან

9.87%-დან

საპროცენტო განაკვეთები - აშშ დოლარის ვალუტაში keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

3-5 თვე

წლიური

0.75%

0.75%

ეფექტური

0.75%-დან

0.75%-დან

6-8 თვე

წლიური

1.05%

1.05%

ეფექტური

1.05%-დან

1.06%-დან

9-11 თვე

წლიური

1.25%

1.25%

ეფექტური

1.25%-დან

1.26%-დან

12 თვე

წლიური

1.45%

1.45%

ეფექტური

1.45%-დან

1.46%-დან

13-14 თვე

წლიური

1.45%

1.45%

ეფექტური

1.45%-დან

1.46%-დან

15-17 თვე

წლიური

1.50%

1.50%

ეფექტური

1.50%-დან

1.51%-დან

18-20 თვე

წლიური

1.60%

1.55%

ეფექტური

1.59%-დან

1.56%-დან

21-23 თვე

წლიური

1.75%

1.70%

ეფექტური

1.74%-დან

1.71%-დან

24 თვე

წლიური

1.95%

1.90%

ეფექტური

1.93%-დან

1.92%-დან

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები:

 • ვადიანი ანაბრის გახსნა შესაძლებელია 3 თვიდან 2 წლამდე ვადით;
 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის განმავლობაში მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება წლიური 2% (ლარში) ფაქტობრივი განთავსების პერიოდზე, ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან მისი დარღვევის თარიღამდე;
 • უცხოურ ვალუტაში ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • თუ მეანაბრეს სარგებელი უკვე გატანილი აქვს, გასაცემი ანაბრის თანხას ჩამოეჭრება წინასწარ გაცემული საპროცენტო სარგებლის თანხის ნაწილი.

*უკვე განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაკავდება ძირითადი თანხიდან. 

**მეანაბრეს აქვს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება.

ანაბრის განთავსება უცხოურ ვალუტაში: keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
 • უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს;
 • ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
 • თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
 • ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკში ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
 • გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp  და ცხელ ხაზზე + 995 322 406406.
დეპოზიტების დაზღვევა keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

 2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 30 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.com