ჩემი სეიფი

“ჩემი სეიფის” სერვისით, თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ისარგებლოთ ანაბარზე არსებული თანხით და, ამავდროულად, მიიღოთ საპროცენტო სარგებელი.

star
ანგარიშის გახსნის ღირებულება: უფასო;
star
ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა: 0%;
star
ანგარიშის მომსახურების საკომისიო: 0%;
star
პირველადი მინიმალური შენატანი - 0 ლარი
star
ანაბრის ვალუტა: ლარი
star
მაქსიმალური შენატანი ანაბრის გასახსნელად არ არის შეზღუდული;
star
შესაძლებელია თანხის გაზრდა ან შემცირება მეანაბრის სურვილისამებრ.
star
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი - ცვლადი საპროცენტო განაკვეთი
star
თანხის განაღდების საკომისიო ლარში: ანაბრის თანხის 0,2 %
star
თანხის განაღდების საკომისიო უცხოურ ვალუტაში: ანაბრის თანხის 0,6 %

საპროცენტო განაკვეთები

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია იმ დაშვებით, რომ ანაბარზე არსებული საშუალო თვიური ნაშთი შეადგენს 10,000 ერთეულს, ხოლო მინიმალური ნაშთი 1,000 ერთეულს

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი

წლიური

3.00%

ეფექტური

0.1%

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები

 • ანაბრის გახსნა შეუძლია ნებისმიერ რეზიდენტ ან არარეზიდენტ იურიდიულ პირს, რომელსაც თიბისი ბანკში გააჩნია მიმდინარე ანგარიში; 
 • საპროცენტო სარგებელი ანაბარს ერიცხება თვის პირველი რიცხვიდან ბოლო რიცხვამდე პერიოდში ანგარიშზე დაფიქსირებულ ნაშთებს შორის მინიმალურს, ანუ ხელუხლებელ თანხას;
 • პროცენტი ირიცხება ყოველი თვის ბოლოს;
 • ოპერაციების წარმოება დაშვებულია მხოლოდ მიმდინარე ანგარიშის გავლით; 
 • ანაბარი არ იხურება ავტომატურად.
ანაბრის განთავსება უცხოურ ვალუტაში keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
 • უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს;
 • ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
 • თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
 • ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკში ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
 • გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp  და ცხელ ხაზზე + 995 322 406406.
დეპოზიტების დაზღვევა keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

 2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 30 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.com