აკრედიტივი

აკრედიტივი არის მყიდველის დავალებით ბანკის მიერ გაცემული წერილობით აღიარებული ვალდებულება გადაუხადოს გამყიდველს შეთანხმებული თანხა გარკვეულ ვადაში.

გადახდა შედგება იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი წარმოადგენს აკრედიტივით მოთხოვნილი საბუთების სრულ ნუსხას აკრედიტივით განსაზღვრულ ვადასა და პირობებით.

უპირატესობები

ექსპორტიორებისათვის (გამყიდველისათვის)

იმპორტიორისათვის (მყიდველისათვის)

მყიდველს არ შეუძლია დააყოვნოს გადახდა პირადი პრეტენზიის საფუძველზე;

პროდუქცია მიწოდებული იქნება აკრედიტივში განსაზღვრული პირობების შესაბამისად;

თუ მყიდველს სურს გაასაჩივროს მიწოდებულ საქონელთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი, მან ეს უნდა მოახდინოს აკრედიტივისაგან დამოუკიდებლად;

მყიდველი იღებს მის მიერ აკრედიტივით მოთხოვნილ დოკუმენტებს კონკრეტულ ვადაში;

მაქსიმალურად არის თავიდან აცილებული ისეთი დაყოვნება, როგორიცაა, მაგალითად ისეთი როგორიცაა საბანკო გადარიცხვა;

მყიდველი დარწმუნებულია, რომ იგი გადაიხდის თანხას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტები ყველა ასპექტში შეესაბამება აკრედიტივის პირობებს;

ბანკი ასრულებს აკრედიტივით განსაზღვრულ გადახდას მყიდველისაგან დამოუკიდებლად;

აკრედიტივის გახსნით იმპორტიორი ადასტურებს თავის გადახდისუნარიანობას და შეუძლია მიაღწიოს გადახდის უფრო ხელსაყრელ პირობებს;

აკრედიტივის მეშვეობით ტვირთის ღირებულების გადახდა ბევრად სწრაფად ხორციელდება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ:
tradefinance@tbcbank.com.ge