სადეპოზიტო ხელშეკრულებების ნიმუშები

ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება
საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება
დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება
"ჩემი სეიფი"-ს ხელშეკრულება
შემნახველი ანაბრის ხელშეკრულება