საკრედიტო ხელშეკრულების ნიმუშები

ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება
SME/კორპორატიული სეგმენტის ბიზნეს სესხის ხელშეკრულება
SME/კორპორატიული სეგმენტის საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულება
საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება (მინი–მიკრო)
საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულება (მინი–მიკრო)
ბიზნეს ოვერდრაფტის ხელშეკრულება
აწარმოე საქართველოში სესხის ხელშეკრულება
შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელშეკრულება