რეგულაციები

საგადახდო ინსტრუმენტთან და არაავტორიზებული ან არასწორად შესრულებული გადახდის ოპერაციასთან დაკავშირებული რეგულაციები.

ინფორმაცია კონკრეტული გადახდის ოპერაციის შესახებ

შესრულებული გადარიცხვის გამოთხოვის პროცედურა