სტარტაპ ბიზნეს სესხი

გაქვთ ბიზნეს იდეა? თიბისი ბანკი მზად არის გაგიწიოთ ფინანსური მხარდაჭერა, დაგეხმაროთ იდეის წარმატებულად განხორციელებაში და შემოგთავაზოთ სტარტაპ სესხის სპეციალური პირობები.

15,000 ლარამდე სესხი უზრუნველყოფის და თანამონაწილეობის გარეშე

სესხის პირობები

მიზნობრიობა

ნებისმიერი (გარდა ვალდებულების გადაფარვისა და პირადი სამომხმარებლო მიზნებისა)

ვადა

მაქსიმუმ 7 წელი 

საშეღავათო პერიოდი

მაქსიმუმ 1 წელი

თანამონაწილეობა

50% (30% გაყიდვების გამოცდილების შემთხვევაში)

გადახდის გრაფიკი

ინდივიდუალური

* 200 000 ლარამდე სესხების გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში

სტარტაპ სესხის დეტალური პირობები keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

კრედიტის თანხა

<=1 000 000 ლარი (ექვ. USD, EUR)

კრედიტის ვადა

<=84 თვე

კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული, ინდექსირებული

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი  13%-დან

დოლარი 6.5%-დან

ევრო 5.5%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი  16%-დან

დოლარი 8.5%-დან

ევრო 7.5%-დან

საკომისიო კრედიტის გაცემისთვის

0.2%-დან

ანგარიშის გახსნის საკომისიო

10 ლარიდან

განაღდების საკომისიო

0.2%-დან

კრედიტინფოს საკომისიო

დამოკიდებულია კრედიტის ვალუტაზე, არაუმეტეს: 25 ლარი, 10 დოლარი, 8 ევრო

ფიქსირებული პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის

ერთჯერადად არაუმეტეს 20 ლარი (ექვ. სესხის ვალუტაში)

ყოველდღიური პირგასამტხელო ვადაგადაცილებისთვის

0.5% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის. ამასთან,  ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას.

წინსწრებით დაფარვის/ სხვა ბანკიდან რეფინანსირების საკომისიო

ფიქსირებული განაკვეთისთვის :

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 0-დან 6 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0%-ისა;

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6-დან 12 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0.5%-ისა;

 თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 12-დან 24 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 1%-ისა;

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 24 თვეზე მეტი, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 2%-ისა.

ინდექსირებული განაკვეთისთვის:

თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები 0%;

თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი 0.5 %

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ ქონებაზე 56 ლარი;

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ ქონებაზე 51 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 174 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 20 ლარი;

* 200 000 ლარამდე სესხების გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში

თანამონაწილეობა
star
ფულადი ინვესტიცია;
star
გრანტი
star
არაფულადი აქტივი;
star
ინტელექტუალური რესურსი (ტექნოლოგიური ბიზნესის შემთხვევაში)

დასაფინანსებელი ბიზნესის სახეობები

  • ინოვაციური პროექტები;
  • ტექნოლოგიური პროექტები;
  • მომსახურება;
  • წარმოება;
  • ელ. კომერცია.
თიბისი ბანკი ყველა მსესხებელ სტარტაპს გაძლევთ შესაძლებლობას დარეგისტრირდეთ და სხვადასხვა დარგის პროფესიონალებთან გაიაროთ ინდივიდუალური კონსულტაცია შემდეგი მიმართულებებით:
star
ფინანსები და გადასახადები
star
ციფრული მარკეტინგი;
star
ბრენდინგი
star
გაყიდვები
star
მენეჯმენტი;
star
ადამიანური რესურსების მართვა.

*კონსულტაცია სრულად დაფინანსებულია თიბისი ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის მიერ.

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება