თამარ ჩხეიძე

შპს კრესტონ პაპიაშვილის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მიმართულების ხელმძღვანელი

arrow_forward რეგისტრაცია დასრულებლულია

ფინანსები
ხშირად დაშვებული შეცდომები მსს ფასს ანგარიშგებებში

ტრეინინგი ჩატარდება 21 აპრილს, 12:00 საათზე 

ხანგრძლივობა 120 წუთი

ტრენინგში თავმოყრილია ის საკითხები, რომლებიც ყოველდღიურ ბუღალტრულ აღრიცხვაში არ ფიგურირებს (ან სხვაგვარად აღირიცხება), თუმცა სტანდარტი მათ ასახვას მოითხოვს.

ტრენინგის დასმწრე გაიგებს იმ მნიშვნელოვან პუნქტებს, რაც განმასხვავებელია ყოველდღიური ბუღალტრული აღრიცხვისთვის სტანდარტის საფუძველზე წარდგენილი ანგარიშგებისგან და შედეგად, რითაც დასაკორექტირებელია ყოველდღიური აღრიცხვის მონაცემები სტანდარტის საფუძველზე წარდგენილ ანგარიშგებამდე.

ტრენინგს ექნება მნიშვნელოვანი შედეგი - მისი მსმენელების მიერ წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებები იქნება აშკარად მეტად ხარისხიანი და სტანდარტების მოთხოვნების შესაფერისი და მათი დრო მნიშვნელოვნად დაიზოგება. საინტერესო იქნება მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური რგოლის ნებისმიერი წარმომადგენლისთვის, ბუღალტრებისთვის, ფინანსური ანგარიშგების შემდგენლებისთვის, დირექტორებისთვის.

room

Zoom

3